Krajowa Rada Sądownictwa wybiera i zapewnia warunki działania rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów powszechnych oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu sędziów sądów wojskowych.
Rzecznicy działają przy Krajowej Radzie Sądownictwa w ramach czteroletniej kadencji.

 

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych

jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów apelacyjnych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów okręgowych. W sprawach pozostałych sędziów oskarżycielami są zastępcy rzecznika dyscyplinarnego wybierani przez kolegia sądów dla każdej apelacji i okręgu.
Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 3 września 2014 r. wybrała, spośród kandydatów - sędziów sądu apelacyjnego - przedstawionych przez zgromadzenia ogólne sędziów apelacji, na rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych - Marka Hibnera sędziego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (uchwała KRS Nr 339/2014).
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego rozpoczyna się w dniu 14 października 2014 r. i trwa cztery lata tj. do dnia 14 października 2018 r.


Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów wojskowych

jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych, zaś w sprawach pozostałych sędziów – właściwy jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego wybrany przez Zgromadzenie spośród sędziów wojskowych pełniących służbę w okręgu innym niż rzecznik dyscyplinarny - kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego trwa dwa lata.
Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2014 r. wybrała na rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów wojskowych - mjr. Andrzeja Wilczewskiego – sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni (uchwała KRS Nr 486/2014).
Kadencja rzecznika dyscyplinarnego rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2015 r. i trwa cztery lata tj. do dnia 1 lutego 2019 r.

print